Tham dự tập huấn do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng