Category Archives: Ba công khai

Công khai đội ngũ CB, GVNV năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC Giảng viên Hạng

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020

Trường CĐSP Trung Ương Trường MNTH Hoa Hồng THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm

Xem thêm


Bảng công khai thu – chi Tài chính năm học 2019 – 2020

Căn cứ: Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2001/QH12 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ

Xem thêm


Công khai cơ sở vật chất năm học 2019 – 2020

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG I CÁC LOẠI PHÒNG   1 Phòng học kiên cố (19lớp) 19 2 Phòng chức năng 15 II Tổng

Xem thêm


Thời gian biểu năm học 2019 – 2020

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO BÉ (2019 – 2020) Thời gian Bổ trợ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

Trường CĐSP Trung Ương Trường MNTH Hoa Hồng THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm

Xem thêm


Công khai đội ngũ CB, GVNV năm học 2018 – 2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC

Xem thêm


Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 – 2019.

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG I CÁC LOẠI PHÒNG   1 Phòng học kiên cố (19lớp) 19 2 Phòng chức năng 15 II Tổng

Xem thêm


Bảng công khai thu – chi Tài chính năm học 2018 – 2019

Căn cứ: Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2001/QH12 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ

Xem thêm


Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

Đơn vị tính: Trẻ STT NỘI DUNG TỔNG SỐ TRẺ ĐỘ TUỔI 3 – 4 tuổi 4 – 5 tuổi 5 – 6 tuổi

Xem thêm