Category Archives: Ba công khai

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

Trường CĐSP Trung Ương Trường MNTH Hoa Hồng THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm

Xem thêm


Công khai đội ngũ CB, GVNV năm học 2018 – 2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC

Xem thêm


Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 – 2019.

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG I CÁC LOẠI PHÒNG   1 Phòng học kiên cố (19lớp) 19 2 Phòng chức năng 15 II Tổng

Xem thêm


Bảng công khai thu – chi Tài chính năm học 2018 – 2019

Căn cứ: Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2001/QH12 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ

Xem thêm


Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

Đơn vị tính: Trẻ STT NỘI DUNG TỔNG SỐ TRẺ ĐỘ TUỔI 3 – 4 tuổi 4 – 5 tuổi 5 – 6 tuổi

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

STT NỘI DUNG ĐẠT I Mức độ về sức khoẻ Tốt II Mức độ, năng lực và hành vi mà trẻ sẽ đạt được

Xem thêm


Bảng công khai thu – chi tài chính năm học 2017 – 2018

Căn cứ: Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2001/QH12 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật giáo dục ngày 16/6/2005 và Luật sửa đổi,

Xem thêm


Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017 – 2018

STT NỘI DUNG Số lượng Định biên TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO Sau ĐH ĐH CĐ TCCN C/chỉ nghề I Nhóm vị trí việc làm

Xem thêm


Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG I CÁC LOẠI PHÒNG   1 Phòng học kiên cố (19lớp) 19 2 Phòng chức năng 15 II Tổng

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

STT NỘI DUNG ĐẠT I Mức độ về sức khoẻ Tốt II Mức độ, năng lực và hành vi mà trẻ sẽ đạt được

Xem thêm