Kế hoạch của trường MNTH Hoa Hồng năm học 2019 – 2020

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN

– Căn cứ Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám BCHTW khóa XI “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

– Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ GD&ĐT về “Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục”;

– Căn cứ Nghị định Số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;

– Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 4/12/2009;

– Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 về việc ban hành “Chương trình giáo dục mầm non”;

– Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 “Ban hành Quy định về Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi”;

– Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011“Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non”;

– Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non”;

– Căn cứ Thông tư số 3378/2012/BGDĐT-KHTC ngày 04/06/2012 về việc “Thí điểm mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao”;

– Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về “Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

– Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH “Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật”;

– Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 ban hành “Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”;

– Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT – BGDĐT ngày 16/05/2014 của Bộ GD&ĐT “Ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm”;

– Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7/8/2014 ban hành “Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục mầm non”;

– Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 về việc “Qui định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”;

– Căn cứ Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 về việc “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non”;

– Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.

– Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT quy định về “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành ngày 22/1/2008 của Bộ trưởng BGDĐT”;

– Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành “Quy định về đạo đức nhà giáo”;

– Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành “Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao đối với cơ sở giáo dục mầm non”;

– Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành “Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non”;

– Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ – HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập áp dụng trên địa bàn Thủ đô;

– Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ – BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ GDĐT về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018;

– Căn cứ Công văn số 1303/BGDĐT-GDMN ngày 18/3/2014 ban hành về việc “Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non”;

– Căn cứ công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/1/2015 của Bộ GD&ĐT về việc “Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT, GDTX”;

– Căn cứ Công văn số 3873/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020”;

– Căn cứ Công văn số 3785/SGD&ĐT-GDMN ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019-2020;

–  Căn cứ Công văn số 3786/SGD&ĐT-GDMN ngày 30/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019 – 2020;

– Căn cứ Hướng dẫn số 414/HD-CĐSPTƯ ngày 12/9/2019 của Trường CĐSP Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non tại các Trường mầm non thực hành năm học 2019 -2020;

– Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019.

Trường MNTH Hoa Hồng đề ra kế hoạch cụ thể cho năm học 2019 – 2020 như sau:

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC

Tháng
8/2019
1. Công tác chuyên môn

– Sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng: Thống nhất chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu và chế độ sinh hoạt 1 ngày của Bé; xây dựng Kế Hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch giáo dục tháng 9/2019

Bồi dưỡng tại chỗ:

– Xây dựng thiết kế tổ chức các HĐGD- Chương trình GDMN khung- phiên chế chương trình cho 3 lứa tuổi Mẫu giáo bé, Mẫu giáo nhỡ, Mẫu giáo lớn.

– Xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết theo tháng, tuần cho từng dự án giáo dục

– Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng ngày Khai giảng năm học mới – ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05 – 09 – 2019.

3. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

– Thống nhất kế hoạch thực hành, thực tập năm học 2019 – 2020 của sinh viên tại trường MNTH Hoa Hồng.

4. Công tác khác

– Chuẩn bị khám sức khỏe đầu năm học.

– Chuẩn bị thực tập phương án phòng cháy chữa cháy.

– BGH và khối giáo viên

– Khối giáo viên và các bộ phận chức năng;

– Khối giáo viên

 

– Khối giáo viên và bộ phận chức năng;

 

– P.Hiệu trưởng

 

– Y tế và giáo viên

– BGH,giáo viên và bộ phận chức năng

Tháng
9/2019 
1. Công tác chuyên môn

– Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và kế hoạch giáo dục trẻ theo quy định của chuyên môn.

– Họp chuyên môn khối giáo viên: Báo cáo công tác chuyên môn tháng 9/2019 và xây dựng kế hoạch giáo dục tháng 10/2019.

– Tổ chức Khai giảng năm học mới 2019 – 2020

– Sinh hoạt chuyên môn

– Tổ chức tự bồi dưỡng giáo viên mầm non

– Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do trường CĐSP Trung ương tổ chức.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Trung thu cho các lớp.

– Cử giáo viên đi học lớp Stem.

– Chia sẻ chuyên môn về ứng dụng phương pháp Stem trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ tại các lớp.

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

– Đón sinh viên đợt 1

3. Công tác khác

– Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.

– Cân đo chấm biểu đồ phát triển.

–  Mời bác sĩ chuyên khoa về khám sức khỏe cho trẻ nhân dịp đầu năm học.

* Kỷ Niệm ngày Quốc Khánh 2/9

 Giáo viên

– BGH, giáo viên

– BGH, giáo viên,NV

– Giáo viên

– Giáo viên

– BGV,Giáo viên

– Giáo viên

– Phụ trách chuyên môn và giáo viên

– BGH và giáo viên

– P.Hiệu trưởng

– BGH, giáo viên, nhân viên y tế

– Giáo viên, y tế

– Giáo viên, Bác sĩ chuyên ngành

– Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

Tháng
10/2019
 
1. Công tác chuyên môn

– Rèn nề nếp học tập, sinh hoạt và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

– Chấm thi thiết kế môi trường giáo dục.

– Sinh hoạt chuyên môn định kỳ: Báo cáo rút kinh nghiệm việc thực hiện KHGD tháng 10/2019; Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và xây dựng KHGD tháng 11/2019

– Xây dựng kế hoạch Hội giảng chuyên môn

20 – 11.

– Chuẩn bị phòng để trẻ trải nghiệm hoạt động theo phương pháp Reggio emilia.

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

– Tổng kết sinh viên đợt 1.

3. Công tác khác

– Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ mệt tại trường. Đẩy mạnh công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường chú trọng công tác phòng chống dịch tay – Chân – Miệng.

– Khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Tổ chức cho trẻ đi dã ngoại tại Bảo tàng thiên nhiên tại Viện hàn lâm khoa học Việt Nam.

* Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 -Giáo viên

-BGH, giáo viên

-Giáo viên

-Phụ trách chuyên môn và giáo viên

-BGH và giáo viên

– P. Hiệu trưởng

-BGH, giáo viên, nhân viên y tế

-Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

-BGH, giáo viên,các bộ phận chức năng

-Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

Tháng
11/2019 
1. Công tác chuyên môn

– Tăng cường giáo dục kỹ năng sống và chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn bước vào lớp 1

– Họp chuyên môn khối giáo viên để báo cáo công tác chuyên môn tháng 11/2019 và xây dựng kế hoạch giáo dục tháng 12/2019.

– Tổ chức Thi Hội giảng

– Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ lớp tiếng Anh tại bảo tàng dân tộc học

+ Cho trẻ tham quan trường tiểu học Alfed Nobel .

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

Theo Kế hoạch của phòng Đào tạo:

3. Công tác khác

– Đẩy mạnh công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh chú trọng phòng tránh bệnh đau mắt đỏ; Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ ốm đột xuất tại trường

– Gặp mặt và chúc mừng cán bộ hưu trí.

– Chúc mừng các đơn vị giáo dục có quan hệ với Nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

* Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dânViệt Nam 22/12

 -BGH, giáo viên

-BGH, giáo viên

-Giáo viên

-BGH, giáo viên

-BGH, giáo viên

– P.Hiệu trưởng

-BGH, giáo viên, nhân viên y tế

-BGH và giáo viên

– BGH

-Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

Tháng
12/2019 
1. Công tác chuyên môn

– Sinh hoạt chuyên đề/ họp chuyên môn báo cáo công tác chuyên môn tháng 12/2019 và xây dựng kế hoạch giáo dục tháng 1/2020.

-Tiếp tục triển khai chương trình GDMN: Kế hoạch tháng, tuần, ngày

– Xây dựng kế hoạch tổ chức noel – kế hoạch festival Tiếng Anh cho trẻ mầm non

– Đánh giá Chuẩn trẻ 3 – 4 tuổi, 4 – 5 tuổi, 5 – 6 tuổi

– Bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch trường CĐSPTW 2  ngày

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

Có thể đón sinh viên ngoài trường.

3.Công tác khác

– Cân đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ theo đúng quy định; kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ ốm đột xuất tại trường.

– Phối hợp với TT y tế để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa chú trọng phòng tránh bệnh Sởi.

-Tổ chức cho trẻ tham quan nông trại và xem múa rối tại Nhà hát múa rối Thăng Long

 

-Phụ trách chuyên môn và giáo viên

 

Giáo viên và bộ phận chức

 

-Nhân viên y tế và giáo viên

 

-BGH,nhân viên y tế và giáo viên

 

-Phụ trách chuyên môn và khối giáo viên

 

-Phó hiệu trưởng

 

-BGH và giáo viên

 

– Giáo viên và các bộ phận liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng
1/2020

 

1. Công tác chuyên môn

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn và chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Chú ý rèn luyện và phát triển ngôn ngữ, Kỹ năng phục vụ cho trẻ MN

– Sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng và báo cáo công tác chuyên môn tháng 1/2020 và xây dựng kế hoạch giáo dục tháng 2/2020.

– Triển khai Kế hoạch tự đánh giá

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

3. Công tác khác

Tổ chức bữa ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; đủ chất, đủ lượng và hợp khẩu vị của trẻ

– Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa Thủy đậu, phỏng dạ; Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ ốm mệt tại trường.

–  Tổ chức cho trẻ đi siêu thị

Triển lãm nghệ thuật cho cô trò Hoa Hồng

– Tổ chức Hội chợ xuân

– Tổ chức cho trẻ trải nghiệm gói bánh trưng.

* Đón tết Nguyên đán 2020

 

-Giáo viên

 

 

 

– Giáo viên

 

 

-BGH và tổ CM

 

 

-BGH và giáo viên

 

 

– Giáo viên nhân viên y tế

 

-BGH, giáo viên, NV

-BGH, giáo viên, NV

-BGH, giáo viên, NV

-BGH, giáo viên, NV

-BGH, giáo viên, NV

 

 

 

 

Tháng
2/2020

 

1. Công tác chuyên môn

Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo:

– Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên Đán và tổ chức vui Tết cho các con.

– Xây dựng kế hoạch Hội khỏe măng non và triển khai

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

Đón và hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp

3. Công tác khác

– Triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa xuân(thủy đậu, phỏng dạ…); Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ ốm mệt tại trường.

* Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 

 

-Giáo viên và các bộ phận chức năng.

-BGH và GV

 

 

– P.Hiệu trưởng

 

-Nhân viên y tế

 

 

 

-BGH, giáo viên, NV

Tháng
3/2020 
1. Công tác chuyên môn

– Triển lãm sản phẩm tạo hình của trẻ mầm non.

Tổ chức Hội khỏe măng non

– Sinh hoạt chuyên đề và họp chuyên môn khối giáo viên

-Báo cáo công tác chuyên môn tháng 3/2020 và xây dựng kế hoạch giáo dục tháng 4/2020

– Hướng dẫn lại cách đánh giá sự phát triển của trẻ năm học 2019 – 2020.

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

– Tiếp tục hướng dẫn sinh viên

3. Công tác khác

– Cân đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ đúng quy định;

– Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ ốm mệt tại trường

– Kiểm tra y tế học đường.

 

– Giáo viên

-BGH, giáo viên, NV -Giáo viên

 

-BGH và giáo viên

 

-Giáo viên

 

 

– P.Hiệu trưởng

 

-Nhân viên y tế và giáo viên

-Nhân viên y tế và giáo viên

– BGH, y tế, giáo viên và các bộ phận chức năng

Tháng
4/2020
 
1. Công tác chuyên môn

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo dục kĩ năng sống.

– Báo cáo rút kinh nghiệm việc thực hiện KHGD tháng 4/2019; Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và xây dựng KHGD tháng 5/2019.

– Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra chất lượng cuối năm.

– Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và kế hoạch giáo dục trẻ theo quy định của chuyên môn.

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập

– Tổng kết một số đoàn thực tập tốt nghiệp

3. Công tác khác

– Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ mệt tại trường.

–  Tổ chức tham quan  dã ngoại Thủy cung

* Kỷ niệm ngày Quốc tế LĐ

 -BGH và giáo viên

– BGH và giáo viên

-BGH và giáo viên

– BGH và giáo viên

-P.Hiệu trưởng

 -Nhân viên y tế và giáo viên

– BGH, Giáo viên và các bộ phận chức năng

-Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

Tháng
5/2020
 
1. Công tác chuyên môn

* Công tác tuyển sinh:

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 duyệt cấp trên.

– Thành lập Hội đồng tuyển sinh; Họp Hội đồng tuyển sinh

– Thông báo KH tuyển sinh năm học 2020– 2021

Kiểm tra chất lượng cuối năm và Giáo dục kĩ năng sống.

– Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non.

– Đánh giá Chuẩn trẻ 3 – 4 tuổi, 4 – 5 tuổi, 5 – 6 tuổi.

– Tổ chức Lễ ra trường và Tết thiếu nhi cho các con.

– Tổng kết năm học

– Tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

– Kiểm tra, đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cuối năm học nhân dịp 19/5.

– Báo cáo rút kinh nghiệm việc thực hiện KHGD tháng 5/2020

– Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và xây dựng KHGD tháng 6,7/2020.

+ Cho trẻ tham quan trường tiểu học Alfed Nobel, Học viện Enprie.

2. Công tác HD sinh viên thực hành, thực tập.

Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo:

Tiếp tục hướng dẫn sinh viên TTTN đến ngày 05/05/2019

3. Công tác khác

– Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh về mùa hè; Kịp thời theo dõi và chăm sóc ban đầu cho trẻ mệt tại trường.

– Tổ chức họp phụ huynh lần 3.

 -BGH

-BGH

-BGH

-Giáo viên

-BGH, Giảng viên và giáo viên

– BGH và giáo viên

– Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

– Tập thể CB, giáo viên, NV nhà trường

– Giáo viên

– BGH

– BGH và giáo viên

– BGH và giáo viên

– P.Hiệu trưởng

– Nhân viên y té và giáo viên

– BGH và giáo viên

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2019 – 2020. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ trong toàn trường như sau:

1. MỤC TIÊU

– Giúp trẻ được đi tham quan dã ngoại, giao lưu nhằ nâng cao sự hiểu biết của trẻ về quê hương đất nước và biết thêm danh lăng thắng cảnh và di tích lịch sử tại địa phương, góp phần trong hoạt động xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ, giúp trẻ thêm gắn bó với cô giáo, bạn bè cũng như có được những sân chơi bổ ích, thiết thực; giúp trẻ phát triển tốt khả năng tư duy, sáng tạo; hình thành cho trẻ tình yêu đối với nét văn hóa truyền thống dân tộc;

– Mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về cuộc sống xung quanh

– Trẻ trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm nhằm kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động tại những nơi công cộng.

– Rèn luyện và phát triển vốn từ (Tiếng việt và tiếng anh) cho trẻ thông qua các hoạt động dã ngoại.

2. YÊU CẦU

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để các buổi tham quan diễn ra thật thoải mái, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là một ngày hội đối với các cô và cháu trường Mần non thực hành Hoa Hồng.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3. THỜI GIAN, DỰ KIẾN

3.1. Toàn trường

* Hoạt động ngoại khóa

– Tổ chức Trung thu cho trẻ

– Tổ chức cho trẻ đi dã ngoại tại Bảo tàng thiên nhiên tại Viện hàn lâm khoa học Việt Nam.

– Cho trẻ đi xem kịch thiếu nhi tại Nhà hát Tuổi trẻ.

– Thăm quan bảo tàng Không quân (dịp 22/12)

– Tổ chức Hội chợ xuân

– Cho trẻ trải nghiệm tại siêu thị Vinmart

– Tổ chức triển lãm Nghệ thuật các sản phẩm tạo hình của cô và trò

– Trải nghiệm tại Thủy Cung

– Trải nghiệm một ngày tại trường tiểu học Alfed Nobel, Học viện Enpire

3.2. Thành phần: Trẻ trong toàn trường

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– BGH, nhân viên các phòng chức năng và toàn thể giáo viên lớp phối hợp tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *