Thời gian biểu năm học 2019 – 2020

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO BÉ (2019 – 2020)

Thời gian

Bổ trợ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
8h30- 9h00 Môi trường xung quanh Làm quen với toán Tạo hình Giáo dục thể chất Văn học
9h00- 9h30 Hoạt động góc Hoạt động góc Âm nhạc Hoạt động góc Hoạt động góc
 9h30 – 10h30 Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều
14h00-15h00 Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ
15h00-16h15 Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích
16h15- 16h45

Ca1

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ vua

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

16h45- 17h15

Ca2

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ vua

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO NHỠ (2019 – 2020)

Thời gian

Bổ trợ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
8h30- 9h00 Môi trường xung quanh Tạo hình Làm quen với toán Giáo dục thể chất Văn học
9h00- 9h30 Hoạt động góc Hoạt động góc Hoạt động góc Hoạt động góc Âm nhạc
 9h30 – 10h30 Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều
14h00-15h00 Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ
15h00-16h15 Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích
16h15- 16h45

Ca1

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

(03 lớp)

Cờ vua

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

16h45- 17h15

Ca2

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

Vẽ (03 lớp)

Võ (03 lớp)

Cờ vua

(03 lớp)

Múa (03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO LỚN (2019 – 2020)

Thời gian

Bổ trợ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
8h30- 9h00 Môi trường xung quanh Âm nhạc Làm quen chữ viết Toán Tạo hình
9h00- 9h30 Hoạt động góc Hoạt động góc Văn học Hoạt động góc Thể dục
9h30 – 10h30 Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi Hoạt động vui chơi
Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều
14h00-15h00 Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ Vệ sinh + ăn bữa phụ
15h00-16h15 Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích Chơi + Hoạt động theo ý thích
16h15- 16h45

Ca1

Cờ vua

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

16h45- 17h15

Ca2

Cờ vua

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

Cờ

(03 lớp)

Vẽ

(03 lớp)

(03 lớp)

Múa

(03 lớp)

T.Anh

(03 lớp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *